Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15

Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15

Cập nhật: 07/11/2014 Lượt xem: 23733 Cỡ chữ
CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI giới thiệu Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15 Mẫu số S04-DNN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15


CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN HÀ NỘI giới thiệu Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15 Mẫu số S04-DNN   (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) gồm:

>> Xử phạt với hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế

Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
Tiền gửi ngân hàng
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
Tiền đang chuyển
Tiền đang chuyển_Tiền Việt Nam
Tiền đang chuyển_Ngoại tệ
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Cổ phiếu
Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
Đầu tư ngắn hạn khác
Tiền gửi có kỳ hạn
Đầu tư ngắn hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Phải thu của khách hàng
Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
Phải thu nội bộ
Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
Phải thu nội bộ khác
Phải thu khác
Tài sản thiếu chờ xử lý
Phải thu về cổ phần hoá
Phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Tạm ứng
Chi phí trả trước ngắn hạn
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Hàng mua đang đi đường
Nguyên liệu, vật liệu
Công cụ, dụng cụ
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Thành phẩm
Hàng hoá
Giá mua hàng hóa
Chi phí mua hàng
Hàng hoá bất động sản 
Hàng gửi đi bán
Tài sản kho bảo thuế
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Chi sự nghiệp
Chi sự nghiệp năm trước
Chi sự nghiệp năm nay
Tài sản cố định
Nhà cửa, vật kiến trúc
Máy móc, thiết bị
Phương tiện vận tải, truyền dẫn
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
TSCĐ khác 
Tài sản cố định thuê tài chính
Tài sản cố định vô hình
Quyền sử dụng đất
Quyền phát hành
Bản quyền, bằng sáng chế
Nhãn hiệu hàng hoá
Phần mềm máy vi tính
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
TSCĐ vô hình khác
Hao mòn TSCĐ
Hao mòn TSCĐ hữu hình
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Hao mòn TSCĐ vô hình
Hao mòn bất động sản đầu tư
Bất động sản đầu tư
Đầu tư tài chính dài hạn
Vốn góp liên doanh
Đầu tư vào công ty liên kết
Đầu tư tài chính dài hạn khác

Bạn tài về tại đây :  http://dayhocketoan.org/file/bangcandoiphatsinh.xlsx
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014 (6049 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3923 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2550 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (2188 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2375 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3687 lượt xem)Mẫu Bảng cân đối kế toán (12281 lượt xem)Phương pháp ghi Sổ Cái (33600 lượt xem)