Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48

Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48

Cập nhật: 07/11/2014 Lượt xem: 2187 Cỡ chữ
Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 mới nhất. Các bạn áp dụng chính xác nhất. Chúc bạn thành công !

BẢNG MÃ CHI PHÍ TRONG FILE EXCELTHEO QUYẾT ĐỊNH 48


Giới thiệu tới các bạn học viên, sinh viên đây là Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 mới nhất. Các bạn áp dụng chính xác nhất. Chúc bạn thành công !

>> Địa chỉ học kế toán ở TPHCM

>> Khóa học kế toán tổng hợp ở TPHCM

BẢNG MÃ CHI PHÍ TRONG FILE EXCELTHEO QUYẾT ĐỊNH 48
Bảng mã LCTT PP trực tiếp - nhập vào cột Mã  LCTT nếu thu chi vốn bằng tiền
  Lưu chuyển tiền nội bộ 111 - 112 - 113 không tinh luu chuyen tien te
  I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
M01_T 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
M02_C 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
M03_C 3. Tiền chi trả cho người lao động
M04_C 4. Tiền chi trả lãi vay
M05_C 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
M06_T 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
M07_C 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
  II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư
M21_C 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác
M22_T 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các t.sản dài hạn khác
M23_C 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
M24_T 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
M25_C 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
M26_T 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
M27_T 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
  III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
M31_T 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
M32_C 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của dnđã phát hành
M33_T 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
M34_C 4. Tiền chi trả nợ gốc vay
M35_C 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
M36_C 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014 (6049 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3923 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2550 lượt xem)Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15 (23733 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2375 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3687 lượt xem)Mẫu Bảng cân đối kế toán (12281 lượt xem)Phương pháp ghi Sổ Cái (33600 lượt xem)