Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48

Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48

Cập nhật: 07/11/2014 Lượt xem: 2573 Cỡ chữ
Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 gồm mã chi hàng, chi phí dịch vụ khác, chi phí quản lý, chi phí khấu hao

BẢNG MÃ CHI PHÍ TRONG FILE EXCELTHEO QUYẾT ĐỊNH 48 và 15

Giới thiệu các bạn Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định 15 và 48 bạn hành mới nhất hiện nay.


Theo quyết định 15   Theo quyết định 48
SH TK   Tên tài khoàn 642 Mã chi phi
         
641   Chi phí bán hàng 6421  
641 1 Chi phí nhân viên 6421 CPQL_01
641 2 Chi phí vật liệu, bao bì 6421 CPQL_02
641 3 Chi phí dụng cụ, đồ dùng 6421 CPQL_03
641 4 Chi phí khấu hao TSCĐ 6421 CPQL_04
641 5 Chi phí bảo hành 6421 CPQL_05
641 7 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6421 CPQL_07
641 8 Chi phí bằng tiền khác 6421 CPQL_08
642   Chi phí QLDN 6422  
642 1 Chi phí nhân viên quản lý 6422 CPQL_01
642 2 Chi phí vật liệu quản lý 6422 CPQL_02
642 3 Chi phí đồ dùng văn phòng 6422 CPQL_03
642 4 Chi phí khấu hao TSCĐ 6422 CPQL_04
642 5 Thuế, phí và lệ phí 6422 CPQL_05
642 6 Chi phí dự phòng 6422 CPQL_06
642 7 Chi phí dịch vụ mua ngoài 6422 CPQL_07
642 8 Chi phí bằng tiền khác 6422 CPQL_08
 

>> Trung tâm đào tạo kế toán ở TPHCM

>> Trung tâm đào tạo kế toán ở Hà Đông

Chúc bạn thành công !
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014 (6075 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3952 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (2210 lượt xem)Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15 (23758 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2396 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3711 lượt xem)Mẫu Bảng cân đối kế toán (12306 lượt xem)Phương pháp ghi Sổ Cái (33655 lượt xem)