Báo cáo thu nhập cơ bản tiền mặt

Báo cáo thu nhập cơ bản tiền mặt

Cập nhật: 01/06/2018 Lượt xem: 1420 Cỡ chữ
Báo cáo thu nhập cơ sở tiền mặt có thể chứa kết quả khác với kết quả thu nhập cơ bản dồn tích , vì việc ghi nhận doanh thu bị chậm trễ do thời gian khách hàng thanh toán cho số tiền đã lập hóa đơn và việc ghi nhận chi phí bị trì hoãn cho đến thời điểm đó khi công ty chọn thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp.

Báo cáo thu nhập cơ bản tiền mặt

Một tuyên bố tiền thu nhập cơ sở là một báo cáo thu nhập mà chỉ chứa thu mà tiền đã nhận được từ khách hàng, và chi phí mà tiền chi tiêu đã được thực hiện. Vì vậy, nó được xây dựng theo các hướng dẫn về kế toán cơ sở tiền mặt (không tuân thủ GAAP hoặc IFRS ).
 
Báo cáo thu nhập cơ sở tiền mặt có thể chứa kết quả khác với kết quả thu nhập cơ bản dồn tích , vì việc ghi nhận doanh thu bị chậm trễ do thời gian khách hàng thanh toán cho số tiền đã lập hóa đơn và việc ghi nhận chi phí bị trì hoãn cho đến thời điểm đó khi công ty chọn thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp.

Ví dụ về sự khác biệt này, nếu công ty phát hành điều khoản thanh toán 30 ngày cho khách hàng và có các điều khoản tương tự với nhà cung cấp, kết quả được hiển thị trong báo cáo thu nhập sẽ có hiệu quả. kế toán ngay tháng trước.
 
Do sự khác biệt thời gian quan trọng giữa báo cáo thu nhập cơ bản tiền mặt và báo cáo thu nhập cơ bản dồn tích, bạn nên luôn ghi nhãn rõ ràng báo cáo thu nhập bằng cách sử dụng định dạng tương tự như sau:
 
Báo cáo thu nhập cơ bản tiền mặt của công ty ABC cho tháng kết thúc xx / xx / xxxx
 
Để rõ ràng hơn đối với bất kỳ người đọc nào trong báo cáo thu nhập không thấy tiêu đề đã sửa đổi, bạn nên gắn nhãn lại "Thu nhập thuần" với "Thu nhập thuần cơ bản tiền mặt".
 
Tốt hơn, hãy thêm chân trang vào báo cáo thu nhập, nêu rõ:
 
Báo cáo thu nhập cơ bản tiền mặt - Không được chuẩn bị theo nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

Mời bạn xem thêm:

>> học kế toán ở mỹ tho tiền giang

>> đào tạo kế toán ở thanh xuân

>> lớp học kế toán ở long biên
 
Các bước quan trọng liên quan đến việc điều chỉnh báo cáo thu nhập cơ bản tiền mặt cho báo cáo thu nhập cơ bản dồn tích bao gồm:
 
Điều chỉnh doanh thu:
 
Trừ mọi hóa đơn mà khách hàng nhận được tiền mặt
 
Trừ bất kỳ khoản tiền gửi bằng tiền nào nhận được từ khách hàng chưa kiếm được
 
Thêm hóa đơn cho khách hàng trong kỳ
 
Thêm sản phẩm / dịch vụ đã kiếm được nhưng chưa được thực hiện
 
Điều chỉnh chi phí:
 
Trừ các khoản thanh toán cho chi phí phát sinh trong kỳ trước
 
Trừ bất kỳ khoản tiền gửi nào được trả mà chi phí chưa được ghi nhận
 
Thêm chi phí được tích luỹ trong kỳ mà chưa có hóa đơn của nhà cung cấp nào
 
Thêm hóa đơn nhà cung cấp nhận được trong khoảng thời gian, liên quan đến giai đoạn hiện tại
 
Thêm khấu hao và khấu hao chi phí, và các chi phí không dùng tiền mặt khác
 
Kiểm toán viên sẽ không xác nhận một báo cáo thu nhập được chuẩn bị theo cơ sở tiền mặt của kế toán; báo cáo phải được chuyển đổi thành cơ sở dồn tích trước khi chứng nhận được phát hành.
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ (27078 lượt xem)Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình (26955 lượt xem)Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (3873 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3642 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2332 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (2145 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2517 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3870 lượt xem)