Các hình thức kế toán hiện nay 2015

Các hình thức kế toán

Cập nhật: 11/12/2014 Lượt xem: 23244 Cỡ chữ
Hôm nay TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI xin đưa ra một số Hình thức kế toán: Việc tổ chức hệ thống sổ kế toán bao gồm số lượng sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ trong việc ghi chép, tổng hợp các số liệu từ chứng từ gốc để cung cấp các chỉ tiêu lập báo cáo kế toán

Các hình thức kế toán hiện nay 2015


Hôm nay TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI xin đưa ra một số Hình thức kế toán: Việc tổ chức hệ thống sổ kế toán bao gồm số lượng sổ, kết cấu sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ trong việc ghi chép, tổng hợp các số liệu từ chứng từ gốc để cung cấp các chỉ tiêu lập báo cáo kế toán
 

Hình thức Nhật Ký – Sổ Cái
 

- Sổ kế toán sử dụng
  + Sổ tổng hợp: nhật ký – sổ cái
  + Sổ chi tiết: các sổ (thẻ) chi tiết
- Điều kiện vận dụng
  + Đơn vị kế toán với quy mô nhỏ
  + Có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  + Sử dụng ít tài khoản và số lượng tài khoản phát sinh không nhiều
 
nhat-ky-so-cai
 

Hình thức kế toán nhật ký chung


- Sổ kế toán sử dụng
  + Sổ tổng hợp: Nhật ký chung, các nhật ký chuyên dùng (nhật ký đặc biệt), sổ cái
  + Sổ chi tiết: các sổ (thẻ) chi tiết
 - Đặc điểm
  + Kết cấu sổ và ghi chép đơn giản, thuận lợi cho việc ứng dụng tin học (phần mềm kế toán)
  + Trình tự xử lý nghiệp vụ nhanh
 - Điều kiện vận dụng
  + Mọi loại hình doanh nghiệp, trong điều kiện ứng dụng tin học.
 
nhat-ky-chung

Hình thức Chứng Từ Ghi Sổ
 

 - Sổ kế toán sử dụng
  + Sổ tổng hợp: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái
  + Sổ chi tiết: các sổ (thẻ) chi tiết
 - Đặc điểm
  + Mọi NVKT phát sinh được định khoản trên các chứng từ ghi sổ
  + Ghi chép thủ công, còn trùng lắp, không kịp thời
 - Điều kiện vận dụng
  + Doanh nghiệp có nhiều NVKT phát sinh, sử dụng nhiều tài khoản 
 
chung-tu-ghi-so
 

Hình thức kế toán nhật ký chứng từ
 

/nhat-ky-chung-tu

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ (26469 lượt xem)Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình (25957 lượt xem)Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (3571 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3280 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (1996 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (1852 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2258 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3404 lượt xem)