Cách sử dụng chức năng YEARFRAC (WS)

Cách sử dụng chức năng YEARFRAC (WS)

Cập nhật: 09/05/2017 Lượt xem: 1526 Cỡ chữ
Hàm Microsoft Excel YEARFRAC trả về số ngày giữa 2 ngày như là một phần năm. Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel YEARFRAC với cú pháp và ví dụ.

Cách sử dụng chức năng YEARFRAC (WS)
 

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel YEARFRAC với cú pháp và ví dụ.
 
Sự miêu tả
 
Hàm Microsoft Excel YEARFRAC trả về số ngày giữa 2 ngày như là một phần năm trong lớp học kế toán ở đâu tốt nhất
 
Chức năng YEARFRAC là một chức năng tích hợp trong Excel được phân loại như là một Chức năng Ngày / Thời gian . Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel. Là một chức năng bảng tính, chức năng YEARFRAC có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của một bảng tính.
chuc-nang-yearfrac-1.png
Cú pháp
 
Cú pháp cho hàm YEARFRAC trong Microsoft Excel là:
 
YEARFRAC( start_date, end_date, [basis] )
Tham số hoặc Đối số
 
Bắt đầu ngày
Ngày bắt đầu để sử dụng trong tính toán và phải được nhập như là một ngày tháng, không phải là một ngày văn bản.
ngày cuối
Ngày kết thúc để sử dụng trong tính toán và phải được nhập dưới dạng ngày phát hành, chứ không phải ngày văn bản.
nền tảng
Không bắt buộc. Đây là cơ sở được sử dụng để tính toán phần năm. Nó có thể là một trong các giá trị sau:
 
Giá trị Giải trình
0 (mặc định) US 30 (NASD) / 360
1 Những ngày thực / Thực tế những ngày trong năm
2 Ngày thực tế / 360
3 Ngày thực tế / 365
4 Châu Âu 30/360
chú thích
 
Chỉ tính phần ngày (không thời gian) của ngày bắt đầu và ngày kết thúc được sử dụng trong tính toán học kế toán tại hải phòng
Chỉ có phần nguyên của cơ sở được sử dụng trong tính toán. Nếu một giá trị thập phân được cung cấp, nó sẽ bị cắt ngắn.
Nếu ngày bắt đầu_ hoặc ngày kết thúc không phải là ngày hợp lệ, chức năng YEARFRAC sẽ trả lại #VALUE! lỗi.
Nếu phần nguyên của cơ sở không phải là giữa 0 và 4, hàm hàm YEARFRAC sẽ trở lại giá trị lỗi #NUM! lỗi.
Ngày lập lịch là cách Excel lưu trữ các ngày trong nội bộ và nó đại diện cho số ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1900.
Áp dụng cho
 
Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 dành cho Mac, Excel 2010, Excel 2007
Loại chức năng
 
Chức năng bảng tính (WS)
Ví dụ (như Worksheet Chức năng)
 
Hãy xem xét một số ví dụ về chức năng của Excel YEARFRAC và khám phá cách sử dụng hàm YEARFRAC như là một hàm bảng tính trong Microsoft Excel:
chuc-nang-yearfrac-2.png
Trong bảng tính ở trên, ngày trong cột A và B đã được nhập như ngày tháng. Để xem giá trị số cho bất kỳ ngày nối tiếp nào, hãy thay đổi định dạng của ô thành Tổng quát trong khoa hoc ke toan tai minh khai
 
Dựa trên bảng tính Excel phía trên, các ví dụ YEARFRAC sau đây sẽ trở lại:
 
=YEARFRAC(A2,B2)
Result: 0.83333333
 
=YEARFRAC(A3,B3)
Result: 0.25
 
=YEARFRAC(A4,B4)
Result: 0.5
 
=YEARFRAC(A5,B5)
Result: 1
Bạn cũng có thể nhập các giá trị ngày bằng cách sử dụng chức năng DATE như sau:
 
=YEARFRAC(DATE(2016,1,1),DATE(2016,12,31))
Result: 1
Công thức này sẽ trả lại phần cho năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1059 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2589 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2177 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (2984 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (15627 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5394 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (28420 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (5612 lượt xem)