Doanh thu và khoản phải thu

Doanh thu và khoản phải thu

Cập nhật: 18/05/2017 Lượt xem: 2553 Cỡ chữ
Doanh thu và khoản phải thu Chi phí và các khoản phải trả Theo phương pháp tích lũy, doanh thu sẽ được báo cáo trong kỳ kế toán mà chúng thu được

Doanh thu và khoản phải thu

Theo phương pháp tích lũy, doanh thu sẽ được báo cáo trong kỳ kế toán mà chúng thu được (có thể khác với thời gian nhận tiền) bằng cách học kế toán
 
Để minh hoạ việc báo cáo doanh thu theo phương pháp tính lũy kế, giả sử rằng Servco kinh doanh giả thuyết cung cấp dịch vụ cho khách hàng vào ngày 27 tháng 12. Servco chuẩn bị hóa đơn bán hàng cho số tiền 1.000.000 đồng đã đồng ý. Hóa đơn được ghi ngày 27 tháng 12 và ghi rõ số tiền đến hạn trong 30 ngày.
 
Theo phương pháp tính lũy kế, vào ngày 27 tháng 12 Servco:
 
Đã kiếm được doanh thu là 1.000 đô la và
Đã kiếm được khoản phải thu là $ 1,000.
Nếu Servco sử dụng phần mềm kế toán để chuẩn bị hoá đơn, sau đây sẽ được ghi lại tự động vào ngày 27 tháng 12 :
 
Báo cáo kết quả hoạt động Tài khoản Doanh thu sẽ được tăng lên $ 1,000, và
Tài khoản phải thu sẽ được tăng lên 1.000 đô la cho ai biết được học kế toán ở đâu tốt nhất TPHCM
Ngoài việc cập nhật các tài khoản sổ cái chung (được sử dụng để chuẩn bị báo cáo tài chính), phần mềm sẽ cập nhật và lưu trữ thông tin của khách hàng để tạo ra sự lão hóa của các khoản phải thu và một bản tuyên bố về hoạt động của mỗi khách hàng.

Chi phí và các khoản phải trả

 
Theo phương pháp tích lũy, các khoản chi phí phải được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ phù hợp với doanh thu. Nếu mối quan hệ nhân quả không rõ ràng, chi phí phải được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi chi phí sử dụng hết hoặc hết hạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc thanh toán tiền mặt không phải là yếu tố chính để xác định kỳ kế toán trong đó một khoản chi phí được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 
Để minh họa, giả sử Servco sử dụng một cơ quan trợ giúp tạm thời với chi phí 200 đô la để giúp kiếm thu nhập vào ngày 27 tháng 12. Hóa đơn từ cơ quan tạm thời được nhận vào ngày 27 tháng 12, nhưng sẽ không được thanh toán cho đến ngày 4 tháng 1 những ai hoc ke toan tai minh khai - Hai Bà Trưng
 
Theo phương pháp tính lũy kế, vào ngày 27 tháng 12 Servco:
 
Đã phát sinh chi phí 200 đô la và
Đã phát sinh khoản nợ 200 đô la.
Nếu phần mềm kế toán được sử dụng để ghi hóa đơn của cơ quan tạm thời, sẽ xảy ra tự động kể từ ngày 27 tháng 12 :
 
Tài khoản thu nhập Chi phí Trợ cấp Tạm thời sẽ được tăng 200 đô la và
Tài khoản nợ phải trả sẽ được tăng 200 đô la.
Khi Servco phát hành séc vào ngày 4 tháng 1:
 
Tài sản Tiền mặt sẽ bị giảm 200 đô la và
Trách nhiệm pháp lý Tài khoản phải trả sẽ bị giảm 200 đô la.

Thu nhập ròng

Nếu Servco chỉ có hai giao dịch được mô tả ở trên, thu nhập ròng của nó theo phương pháp tính lũy kế cho ngày 27 tháng 12 sẽ bao gồm:
 
Doanh thu kiếm được là 1.000 đô la
Chi phí phát sinh là 200 đô la
Kiếm được thu nhập ròng 800 đô la (1.000 đô la doanh thu trừ đi 200 đô la chi phí).
 
[Các phương pháp tiền mặt của kế toán đã có báo cáo một hình ảnh khác nhau:
 
Không có doanh thu, chi phí hoặc thu nhập ròng đã được báo cáo trong báo cáo kết quả kinh doanh tháng 12.
Doanh thu 1.000 đô la có thể được báo cáo vào tháng hai nếu khách hàng thanh toán trong 35 ngày.
Chi phí 200 đô la sẽ được báo cáo vào tháng Giêng khi Servco trả tiền cho cơ quan tạm thời.]
Rõ ràng, phương pháp tính lũy kế có thể báo cáo tốt hơn những gì xảy ra vào ngày 27 tháng 12, ngày mà Servco thực sự cung cấp các dịch vụ và chịu chi phí >> Trung tâm kế toán vĩnh phúc

Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Mô tả công việc kế toán công nợ - thủ quỹ (26725 lượt xem)Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình (26270 lượt xem)Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (3684 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3389 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2114 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (1958 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2344 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3584 lượt xem)