Hàm DMIN function trong excel

Hàm DMIN function trong excel

Cập nhật: 05/08/2016 Lượt xem: 5422 Cỡ chữ
ví và công công thức cũng như cú pháp sử dụng hàm Hàm DMIN function trong excel có tại đây

Hàm DMIN function trong excel

 
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ... 
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của DMIN  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Trả về số nhỏ nhất trong một lĩnh vực (cột) của các bản ghi trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu phù hợp với điều kiện mà bạn chỉ định.
 
cú pháp
 
DMIN (database, field, tiêu chí)
 
Cú pháp hàm DMIN có các đối số sau đây:
 
Cơ sở dữ liệu     cần thiết. Phạm vi của các tế bào tạo nên danh sách hay cơ sở dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu là một danh sách các dữ liệu có liên quan, trong đó hàng các thông tin có liên quan được hồ sơ, và các cột dữ liệu là các lĩnh vực. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa nhãn cho mỗi cột.
 
Dòng     buộc. Chỉ ra các cột được sử dụng trong hàm. Nhập nhãn cột kín giữa hai dấu ngoặc kép, chẳng hạn như "Age" hoặc "Yield", hoặc một số (không có dấu ngoặc kép) đại diện cho vị trí của các cột trong danh sách: 1 cho cột đầu tiên, 2 cho cột thứ hai , và như vậy.
 
Tiêu chuẩn     bắt buộc. Phạm vi của các tế bào có chứa các điều kiện mà bạn chỉ định. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phạm vi cho các đối số tiêu chí, miễn là nó bao gồm ít nhất một nhãn cột và ít nhất một tế bào bên dưới nhãn cột mà bạn chỉ định một điều kiện cho cột.
 
Các chú thích
 
Bạn có thể sử dụng bất kỳ phạm vi cho các đối số tiêu chí, miễn là nó bao gồm ít nhất một nhãn cột và ít nhất một tế bào bên dưới nhãn cột để xác định tình trạng này.
 
Ví dụ, nếu G1 khoảng: G2 chứa thu nhập nhãn cột trong G1 và số tiền $ 10,000 G2, bạn có thể xác định các phạm vi như MatchIncome và sử dụng tên đó như là đối số tiêu chí trong các chức năng cơ sở dữ liệu.
 
Mặc dù phạm vi tiêu chuẩn có thể được đặt bất cứ nơi nào trên bảng tính, không đặt dãy tiêu chuẩn dưới đây danh sách. Nếu bạn thêm thông tin vào danh sách, thông tin mới được thêm vào hàng đầu tiên bên dưới danh sách. Nếu dòng bên dưới danh sách không phải là trống, Microsoft Excel không thể thêm các thông tin mới.
 
Hãy chắc chắn rằng các dãy tiêu chuẩn không chồng chéo danh sách.
 
Để thực hiện một hoạt động trên toàn bộ một cột trong một cơ sở dữ liệu, nhập một dòng trống dưới nhãn cột trong dãy tiêu chuẩn.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
 
= DMIN (A5: E11, "lợi nhuận", A1: F3)
 
Lợi nhuận tối thiểu của một trong hai cây táo giữa 10 feet và 16 feet chiều cao, hoặc bất kỳ cây lê. Cây táo ở hàng 9 đáp ứng được các điều kiện này.

>> Mời bạn xem thêm: Sap xep thu tu abc trong excel
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (920 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2424 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2021 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (2806 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (15143 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5097 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (23850 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (5046 lượt xem)