Mẫu Bảng cân đối kế toán

Mẫu Bảng cân đối kế toán

Cập nhật: 08/11/2014 Lượt xem: 12281 Cỡ chữ
Mẫu Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC dành cho ngân hàng thương mại, theo quyết định 15, quyết định 48, trên excel , mẫu bảng cân đối tài khoản..

Mẫu Bảng cân đối kế toán


CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI chia sẻ các bạn Mẫu Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC


      Mẫu số B01-DNN
     (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
     ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009)
                Đơn vị tính : VNĐ
                   
TÀI SẢN
số
Thuyết
minh
Số cuối kỳ Số đầu kỳ
1 2 3 4 5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100             -             -  
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110             -             -  
  1. Tiền           111 V.I           -             -  
  2. Các khoàn tượng đương tiền     112 V.I           -             -  
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120             -             -  
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn 121 V.XI           -             -  
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*) 129             -             -  
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130             -             -  
1. Phải thu của khách hàng 131             -             -  
2. Trả trước cho người bán 132             -             -  
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn       133             -             -  
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD   134             -             -  
5. Các khoản phải thu khác 135             -             -  
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139             -             -  
IV. Hàng tồn kho 140             -             -  
1. Hàng tồn kho 141 V.03           -             -  
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149             -             -  
V. Tài sản ngắn hạn khác 150             -             -  
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151             -             -  
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152             -             -  
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước   154             -             -  
5. Tài sản ngắn hạn khác 158             -             -  
                   
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+243+240) 200             -             -  
I. Các khoản phải thu dài hạn     210             -             -  
 1. Phải thu dài hạn của khách hàng     211             -             -  
 2 Vốn kinh doanh của đơn vị phụ thuộc   212             -             -  
 3. Phải thu dài hạn nội bộ       213             -             -  
 4. Phải thu dài hạn khác       218             -             -  
 5. Dự Phòng phải thu dài hạn     219             -             -  
II. Tài sản cố định 220             -             -  
 1. Tài sàn cố định hữu hình 221 V.08           -             -  
      Nguyên giá 222             -             -  
      Giá trị hao mòn luỹ kế (*)       223             -             -  
 2. Tài sàn cố định thuê tài chính 224 V09           -             -  
      Nguyên giá 225             -             -  
      Giá trị hao mòn luỹ kế (*)       226             -             -  
 3. Tài sàn cố định vô hình 227 V.10           -             -  
      Nguyên giá 228             -             -  
      Giá trị hao mòn luỹ kế (*)       229             -             -  
 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang     230 V.11           -             -  
III. Bất động sản đầu tư 240 V.12           -             -  
1. Nguyên giá 241             -             -  
2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242             -             -  
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250             -             -  
1. Đầu tư vào công ty con 251             -             -  
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh   252             -             -  
3. Đầu tư dài hạn khác       258 B13           -             -  
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259             -             -  
V. Tài sản dài hạn khác 260             -             -  
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V14           -             -  
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262             -             -  
3. Tài sản dài hạn khác 268             -             -  
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 = 100 + 200) 270             -             -  
                   
NGUỒN VỐN
số
Thuyết
minh
Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) 300             -             -  
I. Nợ ngắn hạn 310             -             -  
1. Vay ngắn hạn 311 V15           -             -  
2. Phải trả cho người bán 312             -             -  
3. Người mua trả tiền trước 313             -             -  
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V16           -             -  
5. Phải trả người lao động 315             -             -  
6. Chi phí phải trả 316 V17           -             -  
7. Phải trả nội bộ         317             -             -  
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD   318             -             -  
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 319 V18           -             -  
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320             -             -  
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323             -             -  
II. Nợ dài hạn 330             -             -  
1. Phải trả dài hạn người bán 331             -             -  
2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 332 V19           -             -  
3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác 333             -             -  
4. Vay và nợ dài hạn       334 V.20           -             -  
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả     335 V.21           -             -  
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm     336             -             -  
7. Dự phòng phải trả dài hạn 337             -             -  
8. Doanh thu chưa thực hiện 338             -             -  
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339             -             -  
                   
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400             -             -  
I. Vốn chủ sở hữu 410 III.07           -             -  
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411             -             -  
2. Thặng dư vốn cổ phần 412             -             -  
3. Vốn khác của chủ sở hữu 413             -             -  
4. Cổ phiếu quỹ (*) 414             -             -  
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản     415             -             -  
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416             -             -  
7. Quỹ đầu tư phát triền       417             -             -  
8. Quỹ dự phòng tài chính       418             -             -  
9. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 419             -             -  
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420             -             -  
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421             -             -  
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422             -             -  
II. Nguồn kinh phí 430             -             -  
1. Nguồn kinh phí 432             -             -  
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433             -             -  
         
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400) 440             -             -  
                          -             -  
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
                   
CHỈ TIÊU  Số cuối năm  Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài    
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công    
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược    
4. Nợ khó đòi đã xử lý    
5. Ngoại tệ các loại    
6. Dự toán chi sự nghiệp . Dự án    
     
                   
                ###############
Người lập biểu   Kế toán trưởng       Giám đốc
(Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)       (Ký, họ tên, đóng dấu)
                   


Link tải về tại đây :  http://dayhocketoan.org/file/bcdkt.xlsx
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014 (6050 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3923 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2550 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (2188 lượt xem)Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15 (23734 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2375 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3688 lượt xem)Phương pháp ghi Sổ Cái (33600 lượt xem)