Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Cập nhật: 12/11/2014 Lượt xem: 3932 Cỡ chữ
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

>> Bảng cân đối phát sinh theo quyết định 15
>> Sổ sách kế toán theo QĐ15


  Mẫu số B02-DN
   (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
   ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
             
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2010
          Đơn vị tính : VND
             
CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Kỳ này Kỳ trước
A B C 1 2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 IV.08                        -       1,089,136,364
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02                          -    
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV (10=01-02) 10                          -       1,089,136,364
4. Giá vốn hàng bán 11                          -          964,574,574
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11) 20                          -          124,561,790
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21                          -                 836,848
7. Chi phí tài chính 22                          -            10,838,586
  - Trong đó : Chi phí lãi vay 23                        -             10,838,586
8. Chi phí bán hàng 24                          -    
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25                          -            95,023,512
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
      (30=20+21-22-24)
30                          -            19,536,540
11. Thu nhập khác 31                          -    
12. Chi phí khác 32                          -    
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 40                          -    
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 IV.09                        -            19,536,540
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51                          -    
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52                          -    
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
     (60=50-51)
                           -            19,536,540
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu        
         
             
      Lập, ngày 12 tháng 11 năm 2014
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014 (6075 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3953 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2574 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (2210 lượt xem)Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15 (23758 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2396 lượt xem)Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (3711 lượt xem)Mẫu Bảng cân đối kế toán (12307 lượt xem)