Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Cập nhật: 08/11/2014 Lượt xem: 3687 Cỡ chữ
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Mẫu số B03-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

        Mẫu số B03-DN
         (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
         ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2014
        Đơn vị tính : VND
           
CHỈ TIÊU  
số
Thuyết
 minh
Năm nay Năm trước
A   B C 1 2
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh          
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác M01_T 01 1                            -    
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ M02_C 02 -1                            -    
3. Tiền chi trả cho người lao động M03_C 03 -1                            -    
4. Tiền chi trả lãi vay M04_C 04 -1                            -    
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp M05_C 05 -1                            -    
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh M06_T 06 1                            -    
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh M07_C 07 -1                            -    
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh   20                             -                            -  
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư          
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác M21_C 21 -1                            -                             -  
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác M22_T 22 1                            -                             -  
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác M23_C 23 -1                            -    
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác M24_T 24 1                            -    
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác M25_C 25 -1                            -    
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác M26_T 26 1                            -    
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia M27_T 27 1                            -    
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư   30                             -                            -  
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính          
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu M31_T 31 1                            -    
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành M32_C 32 -1                            -    
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được M33_T 33 1                            -    
4. Tiền chi trả nợ gốc vay M34_C 34 -1                            -    
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính M35_C 35 -1                            -    
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu M36_C 36 -1                            -    
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính   40                             -                            -  
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)   50                              -                             -  
Tiền và tương đương tiền đầu năm   60                              -    
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ   61      
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)   70 V.11                            -                             -  
                                   -    
Ghi chú : * Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số".
           
        Lập, ngày 08 tháng 11 năm 2014
Người lập biểu                                            Kế toán trưởng     Giám đốc
  (Ký, họ tên)                                                     (Ký, họ tên))     (Ký, họ tên, đóng dấu)
           
           
             
 
Bạn tải về tại đây :  http://dayhocketoan.org/file/bclctt.xlsx
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Các file excel sổ sách kế toán QĐ 15 mới nhất 2014 (6049 lượt xem)Các nghiệp vụ thường phát sinh Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan (3923 lượt xem)Bảng mã trong file excel theo quyết định QĐ15 và QĐ48 (2550 lượt xem)Bảng mã chi phí trong file excel theo quyết định QĐ48 (2188 lượt xem)Bảng cân đối phát sinh theo quyết định QĐ15 (23734 lượt xem)Bảng tổng hợp số liệu các tài khoản công nợ (2375 lượt xem)Mẫu Bảng cân đối kế toán (12281 lượt xem)Phương pháp ghi Sổ Cái (33600 lượt xem)