Mô tả công việc Giám đốc đầu tư công việc

Mô tả công việc Giám đốc đầu tư công việc

Cập nhật: 03/06/2018 Lượt xem: 821 Cỡ chữ
Mô tả công việc sau đây có thể thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào việc có vị trí trưởng phòng tài chính (CFO) đã có tại chỗ hay không. Nếu vậy, các phần của vai trò CIO có thể được thực hiện bởi CFO.

Mô tả công việc Giám đốc đầu tư công việc

 
Chức vụ Mô tả : Giám đốc Đầu tư (CIO)
 
Nhận xét: Mô tả công việc sau đây có thể thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào việc có vị trí trưởng phòng tài chính (CFO) đã có tại chỗ hay không. Nếu vậy, các phần của vai trò CIO có thể được thực hiện bởi CFO.
Chức năng cơ bản:  Một giám đốc đầu tư chính là người chịu trách nhiệm giám sát các khoản đầu tư của một tổ chức. Một giám đốc đầu tư tham gia vào các hoạt động sau:
 
Xác định số tiền hoạt động có thể được xóa an toàn cho mục đích đầu tư.
Điều chỉnh danh mục đầu tư để cân bằng thanh khoản, lợi tức đầu tư và mục tiêu rủi ro của pháp nhân.
Đảm bảo rằng các quỹ được cung cấp từ các khoản đầu tư cho mục đích hoạt động một cách kịp thời.
Quản lý kế hoạch lương hưu của tổ chức.
Tư vấn cho Hội đồng quản trị về những thay đổi có thể có trong chính sách đầu tư.
Đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng quản trị về việc sử dụng người quản lý tiền bên ngoài.
 
Giám đốc điều hành
 
Giám đốc điều hành (CEO) là thành viên của nhóm quản lý cấp cao chịu trách nhiệm cuối cùng về hoạt động tài chính và hoạt động của một doanh nghiệp. Giám đốc điều hành phần lớn quan tâm đến việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, cũng như đảm bảo rằng tất cả các chính sách được ủy quyền bởi hội đồng quản trị được tuân theo. Tất cả các nhà quản lý báo cáo cho Giám đốc điều hành, ngoại trừ bộ phận kiểm toán nội bộ, báo cáo cho ủy ban kiểm toán của ban giám đốc. Giám đốc điều hành báo cáo cho ban giám đốc. Giám đốc điều hành có thể đảm nhận chức danh bổ sung, chẳng hạn như chủ tịch và chủ tịch hội đồng quản trị.
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content

Các bài viết khác

Tự động chèn ngày, giờ vào văn bản (1360 lượt xem)Cách nhập công thức hóa học trong EXCEL (2876 lượt xem)Làm thế nào để ẩn hiện thanh công thức trong excel (2449 lượt xem)Cách ẩn hiện Sheet trong EXCEL (3339 lượt xem)Cách tính hàm SUM và SUMIF trong Excel (16248 lượt xem)Bài tập kế toán quản lý phòng khách sạn trên excel (5809 lượt xem) In cả đường kẻ trong bảng tính Excel (33078 lượt xem)Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong CELL (6157 lượt xem)